top of page
Communication Tower

ACTIEVOORWAARDEN BE

ACTIEVOORWAARDEN BE

ACTIE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaardenovereenkomst (T&C) is een pagina op Buckleaders.com die de rechten en verantwoordelijkheden van iedereen die de site gebruikt, uiteenzet. Het vormt effectief een contract tussen de site en de gebruiker.

 

Met andere woorden: Servicevoorwaarden / voorwaarden zijn de juridische overeenkomsten tussen een serviceprovider en een persoon die van die service gebruik wil maken. De persoon moet akkoord gaan met de servicevoorwaarden om de aangeboden service te kunnen gebruiken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Algemene voorwaarden bevatten vaak een korte uitleg of definitie van de belangrijkste termen die in de voorwaarden worden gebruikt, en schetst de wettelijke beperkingen van de verantwoordelijkheid van de website-eigenaar voor enige schade of nadeel opgelopen tijdens het gebruik van de site.

 

Het zal bevatten welke actie kan worden ondernomen tegen een gebruiker die de voorwaarden overtreedt en kan ook de intellectuele rechten van de website-eigenaar beschrijven. De Algemene voorwaarden vertegenwoordigen daarom het document dat helpt bij het oplossen van problemen of het voorkomen ervan in de eerste plaats. Daarom zijn de Algemene Voorwaarden in veel gevallen fundamenteel.

 

 

​In deze NectarContest-actievoorwaarden hebben de navolgende namen en begrippen de volgende betekenis :

  • NectarContest (hierna ‘NC’) : de organisator van de promotionele acties met kansspelen, gevestigd Landhuis Groot Kwartier Groot Kwartierweg 12. Willemstad, Curaçao en tevens verantwoordelijke voor de verwerking van (persoons)gegevens;;

  • NectarContest is een handelsnaam van Firebrick Media N.V.

  • Website: de websites van NC;

  • Deelnemer: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die meedingt naar prijzen of premies in een promotioneel kansspel.

  • Promotionele acties: door NC georganiseerde reclameacties ter promotie van de diensten en producten van geselecteerde aanbieders en fabrikanten;

  • Promotioneel kansspel: het bieden van gelegenheid tot mededingen naar prijzen en/of premies conform de Gedragscode Promotionele (kleine ) Kansspelen 2014;

  • Inschrijfformulier: het elektronisch inschrijfformulier op de Website waardoor een deelnemer zich kan aanmelden voor een promotioneel kansspel.

  • Gedragscode: de Gedragscode (kleine) Promotionele Kansspelen 2014;

  • Geselecteerde aanbieders: in kader van promotionele acties door NC geselecteerde aanbieders en fabrikanten van producten en/of diensten;

  • Privacy policy NC : waarin de behandeling en doeleinden van verwerking van de van Deelnemers afkomstige (persoons)gegevens staat vermeld.

Toepasselijkheid NC actievoorwaarden


2.1 Deze NC-actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door NC eventueel in samenwerking met derden, georganiseerde promotionele acties en promotionele kansspelen.
2.2. Voorafgaand aan deelname aan elk promotioneel kansspel wordt de tekst van deze actievoorwaarden langs elektronische weg door middel van de Website www.nectarcontests.com aan Deelnemer ter beschikking gesteld en wel zodanig dat deze door Deelnemer eenvoudig kan worden geraadpleegd en gedownload.

Deelname promotionele kansspelen


3.1. Deelname staat uitsluitend open voor personen van 18 jaar en ouder met een vaste woon- en verblijfplaats binnen Nederland, met uitsluiting van bij de desbetreffende actie betrokken medewerkers van NC en/of haar geselecteerde aanbieders.
3.2. Deelname staat uitsluitend open binnen de op de Website bij de promotionele actie vermelde termijn voor deelname en inschrijving. Per persoon kan slechts éénmaal aan een actie kan worden deelgenomen
3.3. Voor een geldige deelname geldt als voorwaarde een juiste verstrekking door deelnemer van alle gegevens en een juiste en volledige invulling van het inschrijfformulier onder akkoordverklaring van deelnemer met deze NC actievoorwaarden.
3.4. Indien aan deelname aan de actie kosten verbonden zijn (anders dan de kosten van het verzenden van een elektronisch inschrijfformulier) worden deze kosten duidelijk vermeld op de actiepagina van de Website.
3.5. NC heeft het recht om een deelnemer van de actie uit te sluiten indien blijkt dat deze zich niet aan de actievoorwaarden houdt dan wel fraude pleegt of op enige andere wijze zijn identiteit vervalst of probeert te vervalsen.

Prijzen en spelvoorwaarden


4.1 De totale waarde van het door NC per promotioneel kansspel beschikbaar te stellen prijzenpakket blijft beneden de grens die de Gedragscode stelt voor een klein promotioneel kansspel. De waarde is maximaal 750,00 euro per campagne. Van elke prijs wordt er 1 exemplaar beschikbaar gesteld.
4.2. De prijswinnaar(s) wordt/worden vastgesteld uit alle deelnemers die tijdig een geldig deelnameformulier hebben ingestuurd; een gewonnen prijs wordt binnen 14 dagen na de sluitingsdatum van de betreffende promotionele actie en daaraan verbonden promotioneel kansspel, beschikbaar gesteld of anderszins beschikbaar gesteld aan de prijswinnaar.
4.3. Door deelname aan de promotionele actie en kansspel verklaart deelnemer zich bereid tot het verlenen van medewerking, in goed overleg, aan promotionele activiteiten van NC, waaronder foto en/of filmopnamen met vermelding van zijn/haar naam en woonplaats.
4.4 De naar aanleiding van een promotionele actie uitgeloofde prijzen of premies worden beschikbaar gesteld door NC, dan wel rechtstreeks door aan de promotionele actie verbonden fabrikant of geselecteerde aanbieder.
4.5. Bij eventuele onvoorziene niet voorradigheid van een bij de actie uitgeloofde prijs, geldt dat de prijs kan worden omgezet in een bedrag gelijk aan de waarde van de uitgeloofde prijs volgens de in Nederland geldende advies-consumenten-prijs of aldaar gemiddeld geldende consumentenprijs.
4.6. Verzending van de prijs geschiedt aan het op het inschrijfformulier vermelde adres van deelnemer en dient door deelnemer zelf (of huisgenoten) in ontvangst te worden genomen of bij de bezorgdienst van PostNL te worden afgehaald.
4.7. Het risico van beschadiging en/of vermissing bij verzending van de gewonnen prijzen berust bij de geadresseerde prijswinnaar.
4.8 De sluitingsdatum van de campagne is 31 december 2020

​​

Aansprakelijkheid


5.1. NC is nimmer aansprakelijk voor enige schade, noch van materiele aard noch van immateriële aard, als gevolg van (deelname aan ) het promotioneel kansspel en/of de promotionele actie.
5.2. NC kan als organisator van de promotionele acties en of promotioneel kansspel nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor zichtbare gebreken of ontbrekende eigenschappen aan of van het als prijs uitgeloofde promotieproduct, onverlet eventuele productaansprakelijkheid dan wel aansprakelijkheid op grond van garantievoorwaarden van de fabrikant en of geselecteerde aanbieder voor de bij het promotioneel kansspel uitgeloofde prijzen.


Privacy


6.1 NC verzamelt persoons- en consumenteninformatie die verkregen zijn via promotionele acties en daarmee verband houdende kansspelen en zal deze gegevens zorgvuldig behandelen volgens haar Privacy policy met inachtneming van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.


Overmacht


7.1 In geval van overmacht is NC niet gehouden haar verplichtingen jegens de deelnemer na te komen en/of gerechtigd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van zodanige overmacht, zonder terzake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken waardoor NC niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de promotionele actie en het in verband daarmee georganiseerde promotionele kansspel na te komen. Daaronder worden mede begrepen stakingen bij derden, storing van internet of telecommunicatie-faciliteiten en/of stagnatie van levering bij toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Klachtenprocedure


8.1 Deelnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn/haar persoonsgegevens en heeft te allen tijde het recht om zijn/haar persoonsgegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen conform de Privacy policy van NC.
8.2 Klachten dienen binnen bekwame tijd online te worden ingediend bij NC, onder gebruikmaking van het contactformulier op de Website, waarbij NC streeft naar afwikkeling van de klacht binnen 21 dagen na ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door NC een bericht gestuurd met een indicatie wanneer Deelnemer een meer inhoudelijke reactie kan verwachten.
8.3 Klachten kunnen eveneens schriftelijk per gewone post worden ingediend aan het in artikel 1 sub a van deze voorwaarden vermelde adres van NC.
8.4 Bij vragen of opmerkingen kan er tevens per email of telefoon contact worden opgenomen: Email: info@nectarcontests.com

Wijziging voorwaarden


9.1 NC heeft het recht deze actievoorwaarden te wijzigen waarbij wijzigingen eerst van kracht zijn nadat de gewijzigde actievoorwaarden op de Website www.nectarcontests.com zijn gepubliceerd, waarbij gedurende de geldigheidsduur van een reeds ingegane lopende actie de voor de Deelnemer meest gunstige en toepasselijke bepaling zal prevaleren.


Rechtskeuze


10.1. Op alle Promotionele acties van NC en op deelname aan en de uitvoering van de door NC gereorganiseerde promotionele kansspelen is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page